AFLA MAI MULTE! INSCRIERE ONLINE

Termeni si Conditii

Termeni şi condiţii generale(TCG):

În prezentul document(TCG), urmatoarele cuvinte şi expresii vor avea următorul înţeles:

Şcoala de şoferi AVIAŢIA se referă la:

-SC. AVIATIA TRADITIONAL S.R.L.

CUI: 11655979
J17/227/1999
Str.Portului nr. 23, Galaţi, Galaţi

-SC. AVIATIA CATEGORIA B S.R.L.

CUI: 18545124
J17/607/2006
Str. Oltului nr. 17, Galaţi, Galaţi

-SC. AVIATIA DRIVE LESSONS S.R.L.

CUI: 21598463
J17/691/2007
Str. Oltului nr. 17, Galaţi, Galaţi

-SC. AVIATIA SUCCES S.R.L..

CUI: 22323681
J17/1421/2007
Str. Morii nr. 33, Şendreni, Galaţi

-SC. AVIATIA PERMIS AUTO S.R.L.

CUI: 34589726
J17/697/2015
Str. Morii nr. 33, Şendreni, Galaţi

-SC. AVIATIA PREMIUM S.R.L..

CUI: 22671775
J17/1903/2007
Str. Oltului nr. 17, Galaţi, Galaţi

Şcoala: Se referă la grupul de societăţi menţionate mai sus.
Curs: Înseamnă pregătirea în vederea obţinerii categoriei dorită, pentru care s-a încheiat contractul.
Cursant: Se referă la persoana cu care s-a încheiat anumitul contract de pregătire în vederea obţinerii categoriei.
Reprezentat legal: Se referă la părintele sau tutorele cursantului, în cazul în care acesta este minor.
Perioada de pregatire: Se referă la perioada cuprinsă între momentul semnării contractului, şi momentul în care cursantul încheie pregătirea teoretică şi practică în funcţie de tipul de produs pentru care s-a încheiat contractul.
Contract: se referă la contractul încheiat între persoana pentru care se efectuează pregătirea sau reprezentantul legal şi Şcoala AVIAŢIA in urma căruia, persoana respectivă capătă denumirea de cursant. În contractul menţionat anterior, şcoala se obligă să pregătească cursantul pentru tipul de produs pentru care s-a semnat contractul, cursantul urmând să achite taxa de şcolarizare.
Taxa de şcolarizare: Se referă la taxa pe care cursantul trebuie să o achite şcolii conform contractului.

Dispoziţii generale:

A. În schimbul taxei de şcolarizare, şcoala AVIAŢIA se obligă să organizeze serii de şcolarizare pentru cursanţi, in vederea obţinerii atestatului professional sau a categoriei pentru care s-a semnat contractul.

1. Încheierea contractului
1.1. Un contract se va incheia la unul dintre sediile şcolii AVIAŢIA, între persoana pentru care se v-a începe pregătirea şi reprezentantul legal al şcolii.
1.2. Pentru a încheia contractul, cursantul sau reprezentantul legal trebuie să bifeze căsuta în care acesta se obligă să citească acest formular TCG. Bifând acea căsuţa, acesta este de acord cu TCG-urile noastre şi se obligă să le respecte şi să achite taxa de şcolarizare.

2. Reguli specifice contractuale privind Cursurile practice >
2.1. În cazul în care cursanţii ce participă la cursurile practice, sunt implicaţi în incidente şi/sau accidente rutiere, atât pe şoselele publice cat şi în poligon, şcoala AVIAŢIA nu îşi asumă răspunderea pe cale juridica pentru daunele umane produse, daunele urmând să fie despăgubite de către poliţa asigurarea de persoane.

3. Prelucrarea datelor cu caracter personal si utilizarea imaginilor >
3.1. Completând formularul de înscriere, cursantul/reprezentantul legal este obligat să citească şi să accepte politica de confidentialitate a şcolii AVIAŢIA. Şcoala AVIAŢIA atrage atentia că prin semnarea contractului, şi acceptarea politicii de confidenţialitate, acesta este de acord ca se pot face înregistrări video, audio sau de imagine (în continuare “Înregistrare”sau”Înregistrări”), inclusiv într-un mod în care să permită identificarea individuală a participanţilor. Înregistrările vor fi în exclusivitate deţinute de şcoala AVIAŢIA. Scopul înregistrărilor fiind de a prezenta atmosfera cursului, instruirea ce are loc si realizările cursului. Înregistrările pot fi utilizate în principal în scopuri de marketing, dupa cum urmează: publicitate pe site-ul www.scoala-aviatia.ro , paginile de Facebook ale companiei, canalul de youtube, sau alte reţele de socializare, precum şi în presă, demonstraţii sau publicaţii. Completând formularul de înscriere, semnând contractul de şcolarizare si bifând căsuţa cu privire la TGC,cursantul/ reprezentantul legal îşi va da consimţamântul în faţa societăţilor menţionate mai sus, pentru folosirea Înregistrărilor astfel efectuate în scopurile şi în modul definit mai sus pentru o perioada nelimitată de timp. Cursanţii si Reprezentanţii Legali nu vor fi despăgubiţi pentru utilizarea acestor înregistrări.
3.2. Completând şi semnând consimtământul cu privire la datele cu caracter personal, cursantul/reprezentantul legal îşi dă acordul pentru folosirea acestora în scopul pregătirii pentru produsul în cazuză pentru care s-a semnat contractul, şi vor fi stocate în arhiva şcolii AVIAŢIA în conformitate cu regulamentul în vigoare.

4. Taxa de şcolarizare >
4.1. Condiţii speciale pentru plata taxei de şcolarizare.
4.1.2. Taxa este scrisă în contractul de şcolarizare.
4.1.3. Şcoala AVIAŢIA poate aplica reduceri confidenţiale. Tipul şi valoarea reducerii sunt alese de către şcoala AVIAŢIA şi urmează să fie aplicate în mod discreţionar. Şcoala AVIAŢIA verifică formularele şi decide dacă cursantul este eligibil pentru a primi o reducere.
4.2. Dacă cursantul nu se prezintă la şedinţa de pregătire practică fară ca acesta sa anunte instructorul auto, telefonic sau la unul dintre sediile şcolii AVIAŢIA cu cel putin 24 de ore înainte, această sedintă nu se va recupera decât dacă se achită contravaloarea taxei pentru efectuarea acesteia.
4.3. Taxa de şcolarizare trebuie achitată integral până la finalizarea pregătirii. Neplata acesteia duce la nefinalizarea perioadei de pregătire, sau întarzierea finalizării până când taxa v-a fi achitată integral.
4.4. În cazul dorinţei de transfer la altă şcoală de şoferi sau de retragere din pregătire, cursantului i se va returna doar o parte din taxa achitată la momentul respectiv, contravaloarea acestui retur fiind calculată la sediul şcolii AVIAŢIA.

5. Reguli pentru desfăşurarea orelor de pregatire (teoretică şi practică)
5.1. Şcoala AVIAŢIA organizează şi desfasoară sedinţe de pregătire teoretică şi practică în conformitate cu legislaţia în vigoare, urmând întocmai paşii şi durata regulamentului, acestia neputând fi modificaţi la cerinţa cursantului.
5.2. Prin acceptarea TCG-urilor, cursantul se obligă să se prezinte la cursuri în stare psihofizică bună, fără să fi consumat băuturi alcoolice sau substanţe psihoactive, în caz contrar acesta riscând să fie exclus din sedinţa de pregătire.
5.3. Prin acceptarea TCG-urilor, cursantul se obligă să aibe atitudinea limbajul civilizat faţă de reprezentanţii şcolii AVIAŢIA şi faţă de ceilalţi cursanţi, în caz contrar acesta riscând să i se înceteze contractul cu efect imediat(excluderea din pregătire şi încetarea contractului fără ca acestuia să i se ramburseze suma achitata pana în momentul respectiv.)

6. Durata si încetarea contractului
6.1. Şcoala AVIAŢIA are dreptul să rezilieze contractul cu efect imediat, dacă cursantul:
a) a perturbat în mod repetat ordinea în cadrul sedinţelor de pregătire;
b) a deranjat în mod serios ordinea în cadrul sedinţelor de pregătire;
c) a provocat în mod deliberat daune;
d) a avut un comportament necivilizat şi/sau agresiv în raport cu personalul şi/sau cursanţii şcolii AVIAŢIA;
e) s-a prezentat la şedinţele de pregătire sub influenta alcoolului, a substantelor psihoactive sau a drogurilor.
În caz de reziliere imediata, şcoala AVIAŢIA nu are obligaţia de a rambursa integral sau total taxa achitată.
6.2. Calitatea de cursant încetează la absolvire, prin retragere (la cerere), abandon sau exmatriculare. De aceea, cursanţii care au achitat taxa şi sunt în imposibilitatea de a urma cursurile şi de a susţine examenele (chiar şi pentru o perioadă determinată), sunt obligaţi să depună cerere scrisă la secretariatul şcolii, prin care să solicite retragerea definitivă sau temporară. Numai în felul acesta, solicitantul nu va mai avea calitatea de cursant şi va fi scutit de taxa de şcolarizare pe perioada de retragere. Până la data depunerii cererii de retragere la secretariatul școlii, cursantul este obligat să plătească taxa de şcolarizare. Nu se admite retragerea retroactivă a cursanţilor în vederea scutirii de taxă. În caz de încetare a contractului înainte de finalizare, unilateral de către cursant, din tariful total al şcolii se va încasa contravaloarea serviciilor efectuate calculate conform contractului si tabelului din anexa, tariful unei ședinte de conducere fiind de 110 lei şi se vor încasa totalitatea serviciilor efectuate, conform tabelului cu preţuri, fără a mai beneficia de reducerea întregului Pachet de Şcolarizare.
6.3. Contractul încetează în momentul în care dosarul a expirat, cursantul fiind nevoit să se reînscrie şi să plătească o nouă taxă de scolarizare, dacă doreşte să susţină examenul.
6.4 În cazul în care cursantul școlii nu susține examenul în decursul a 6 luni de la înscriere sau nu fregventează cursurile teoretice/practice ale școlii în maxim 3 luni consecutive, se consideră că a renunțat la cursuri și școala nu mai are vreo obligație fața de cursant(financiară, administrativă, etc.)

7. Efectul si promulgarea TCG
7.1. Aceste TCG sunt valabile ţncepând cu data de 02.08.2015 ţi se aplică contractelor încheiate de la acea dată.
7.2. Aceste TCG si modificarile aferente sunt disponibile pe www.scoala-aviatia.ro

Nr. crt. Detalierea costurilor serviciilor incluse in pachetul de scolarizare Valorea taxei
1 Pregătire teoretică categ. B nelimitată 390,00 lei
2. Raportare sistem informatic ARR şedinţe efectuate 10 lei/sedinţa x 15 = 150 lei
3. Pre-examinare pregătire teoretică x 2 2 x 25 lei = 50 lei
4. Ședință conducere instructor + combustibil 110 lei/sedinţa x 15 = 1650 lei
5. Asigurare circuit dosar + certificat de absolvire 100 lei
6. Păstrare documente cf. art. 40+art. 41 din OMT 733/2013 50 lei
7. Total servicii şcolarizare 2.390,00 lei
8. Total tarif Pachet şcolarizare
9. Reducere
10. Total OFERTA Pachet şcolarizare

Data : 02.08.2015
Timofte Marinela-Cristina
In numele scolii AVIATIA, Galati